Fotballgruppa

Styret:

Leiar:                                      Olav Tøfte (skjervehanen@gmail.com)

Nestleiar/trenarutviklar:        Lars Andrè Lusæter

Leiar for anlegg:                    Ola Kvarberg

Økonomiansvarleg:

Kioskansvarleg:                      Bjørn Petter Ulen

Styremedlem:                        Eva Haldis Tessneset

Styremedlem:                        Ingvild Sveen

Andre verv:

Anleggskomite:                     Ola Kvarberg, Lars Andrè Lusæter, Vidar Elda, Steinar Aasgård og

Pål Sve Bjørndal.

Valgkomité:

Leder:                                     Sigurd Rønningen      sigurd.ronningen@gmail.com

Organisasjonskart fotballgruppa:

orgkart fotball

Funksjonsbeskrivelser:

Leder
 • Fastsette agenda for styremøter og lede møtene.
 • Styremedlem i hovedlaget.
 • Avholde årlig møte i starten av februar før årsmøtet i hovedlaget.
 • Overordnet ansvar for videreutvikling av strategi og planer i gruppen.
 • Fotballavslutning og sosial sammenkomst for styret og trenere
 • Koordinere terminlistemøter med trenere/lagledere i samarbeid med daglig leder.
 • Ansvar for Tine fotballskole i samarbeid med daglig leder.
 • FIKS-ansvarlig – påse at gruppen til enhver tid har personer i klubben med nødvendige «tilganger» til FIKS.
 • Ansvarlig for overganger.
Trenerutvikler/Nestleder
 • Stedfortreder for leder både på møter i undergruppen og i hovedlaget.
 • Rekruttere nye trenere og beholde nåværende trenere.
 • Gjennomføre trenerforum (4 ganger i året) og oppfølging mellom møtene.
 • Delta på lokale lavterskel trenerkurs i regi av idrettslaget.
 • Ansvar for det sportslige innholdet i Tine fotballskole.
 • Ansvar for eventuell sammenslåing av årsklasser til et lag innad i idrettslaget.
 • Arrangere barnefotballkveld for klubbtrenere og instruktører til Tine fotballskole. Medio mars.
 • Rekruttering, oppsett og oppfølging av trenere under Tine fotballskole.
 • Organisere mentorordning for de yngste trenerne.
Leder drift av anlegg
 • Organisere vedlikeholdet av fotballbanene på Halland.
 • Koordinere dugnadene for hvert lag i forbindelse med vedlikehold av banene.
 • Ansvar for vedlikehold og anskaffelse av nødvendig utstyr. Må følge gjeldende utstyrsavtaler. Daglig leder har oversikten.
Økonomiansvarlig
 • Følge opp budsjettet i tråd med styre- og årsmøtevedtak i samråd med daglig leder.
 • Rapportere på styremøter om tilstand.
 • signatur/godkjenner av fakturaer i nettbanken.
Kioskansvarlig
 • Innkjøp av varer.
 • Sørge for at bemanning i kiosken kan utføre sine oppgaver ved en selvforklarende instruksjonsplakat i kiosken og eventuelt opplæring i forkant av lange kampdager.
 • Være tilgjengelig på telefon ved spørsmål fra personer i kiosken.
 • Bemanning lunsjservering og grilling under Tine fotballskole.

Andre verv

Anleggskomite
 • Klipping og oppmerking av gressbanene. Organisering av dugnadsgruppe (Evnt. et «dream team» bestående av pensjonister, som kan bidra med stort og smått).
 • Vedlikehold av kunstgressbanen.
Reklame