Hovedstyret

Organisasjonskart Vågå IL:

Orgkart Vågå IL

Organisasjonskart styret:

orgkart hoved ny

Styret:

Styreleiar:                          Kjersti Gangsø                    kjersti@kulturogtradisjon.no

Nestleiar:                          Iselin Ditlevsen Løkken       iselindl@gmail.com

Økonomiansvarleg:          Joachim Nyhus                   joanyhus@gmail.com

Sportsleg leiar:                 Yngve Eek Ottesen             yngve@brimiland.no

Styremedlem:                   Svein Rune Damstuen       srdams@online.no

Leiar fotballgruppa:          Olav Tøfte                         skjervehanen@hotmail.com

Leiar handballgruppa:      Anita Hølmo                      ahoelmo@gmail.com

Leiar skigruppa:                Gunnar Vestad                  gunnar.vestad@aktimed.no

Leiar tennisgruppa:          Kristian Brun Øygarden     kristianbrunoygarden@gmail.com

Valkomitè:

Tora Sandbu

Ingrid Amrud

Sigurd Rønningen

Kontrollutval:

Kjetil Aarstrand og Per Stian Øyen

Styrets myndighet

Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke styrebehandles, men må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som fremgår av «Årsmøtets oppgaver», og saker som er av ekstraordinær karakter eller av betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse og virksomhet. Dersom styret er i tvil, bør saken opp på årsmøtet.

Styrets arbeid

Her beskrives kort hvordan styret arbeider:

 • Styret har vanligvis fire styremøter i løpet av et år.
 • Styremøtene holdes i Vågå kommunehus og daglig leder reserverer lokale. Det samme gjelder undergruppene.
 • Møtene er tidsbegrenset og ledes av styreleder. Daglig leder er sekretær og har taletid.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes ved flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Styremedlemmene plikter å respektere et styrevedtak, selv om det er fattet mot vedkommende sin egen stemme.

Styremøter kan avholdes per telefon eller andre digitale kommunikasjonsmidler, se Vågå ILs lov § 9. Det skal alltid føres protokoll fra styremøtene.

Hvert styremøte bør innledningsvis starte med spørsmål om det foreligger mulig inhabilitet i noen av sakene, og behandlingen av inhabilitet skal alltid protokolleres. Om inhabilitet, se lov § 8 i Vågå ILs lover.

Lovpålagte oppgaver for styret
 • Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
 • Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd. Samtidig sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring.
 • Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon.
 • Representere idrettslaget utad.
 • Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester.
Andre viktige oppgaver
 • Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap.
 • Styret skal kontrollere oppsatt budsjett før årsmøtet, som følges opp kvartalsvis. Styret skal sikre at regnskapet føres fortløpende, henholdsvis kvartalsvis gjennomgang.
 • Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt.
 • Arbeidsgiveransvar for ansatte.
 • Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til å være i valgkomitéen.
 • Styret skal sikre at idrettslaget har en egen bankkonto.
 • Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets konti, altså at alle utbetalinger krever to signaturer.
 • Sørge for at idrettslaget er dekket av underslagsforsikring.
 • Oppnevne eller engasjere regnskapsfører og påse at idrettslaget har valgt revisor.
 • Lage årsberetning fra styret til årsmøtet.
 • Oppdatering av klubbhåndboka.

I tillegg til de nevnte oppgavene har hvert enkelt styremedlem sine egne ansvarsområder og arbeidsoppgaver. Arbeidsoppgavene innunder noen av ansvarsområdene er delegert til daglig leder. Funksjonsbeskrivelsen for vervene i undergruppene ligger som vedlegg.

Funksjonsbeskrivelser

Leder
 • Mål- og strategiarbeidet i idrettslaget.
 • Koordinerer styrets og idrettslagets totale aktivitet.
 • Innkalle til styremøter og leder møtene.
 • Ansvarlig for idrettsregistreringen.
 • Ansvarlig for politiattestordningen.
Nestleder
 • Er stedfortreder for lederen.
 • Ansvarlig for barneidretten, altså at barneidrettsbestemmelsene fra Norges Idrettsforbund blir fulgt.
Kasserer
 • Ansvar for idrettslagets økonomi.
 • signering ved betaling av fakturaer.
 • Kontrollere budsjett.
 • Ansvarlig for medlemsregistrering og fakturering av medlemskontingent.

 

Sportslig leder
 • Ansvarlig for oppfølging av sportslig plan.
 • Rapporterer i styremøtet om status i forhold til sportslig plan.
 • Oppfølging av sportslig leder i hver av undergruppene og være en støttespiller.

 

Styremedlem
 • Delta på styremøter.
Reklame